Image
Case

Samarbejde med Aarhus Kommune og UngiAarhus


I foråret 2019 startede vi, i ideide, et tæt samarbejde med UngiAarhus omkring udvikling af en UngiAarhus Toolbox og et workshopforløb for medarbejderne i organisationen.

Nedenfor præsenterer vi UngiAarhus Toolbox, implementeringen af Vitaliseringspsykologiens teori og baggrunden for samarbejdet med UngiAarhus.

Image

Image
Målet med UngiAarhus Toolbox er at skabe en overskuelig og let tilgængelig procesmodel, som kan bruges som redskab og til inspiration, når medarbejderne i UngiAarhus skal planlægge og facilitere ungeinddragelse.
Image
Image

UngiAarhus

Toolbox

UngiAarhus

Toolbox


UngiAarhus Toolbox er et værktøj, der er skræddersyet til den pædagogiske praksis i UngiAarhus. UngiAarhus Toolbox taler ind i organisationens visioner, pædagogiske teori og inddrager KvaS og vitaliseringsmodellen samt kommer med konkrete værktøjer til medarbejderne, børnene og de unge.

Med ideides værktøjer og teorien om kvalificeret selvbestemmelse sammentænkt i et produkt, kan medarbejderne i UngiAarhus komme endnu længere med ungeinddragelse. UngiAarhus Toolbox sætter en meget konkret ramme med øvelser og overblik over faserne i en ungeinddragelsesproces. Vitaliseringspsykologiens teori og pædagogiske mål bliver sat i en konkret kontekst i forhold til ungeinddragende processer.

Læs mere

UngiAarhus Toolbox indeholder 56 øvelseskort til planlægning af involverende processer sammen med børnene og de unge. Udover øvelseskortene indeholder æsken også et planlægningskort med de fem faser i ungeinddragelse, en plakat, skabeloner til selv at planlægge processen og en håndfuld projektkort til at gå direkte i gang med eller blive inspireret af.

UngiAarhus Toolbox kan bruges i forbindelse med længere forløb over en eller flere uger og i tilrettelæggelsen af kortere forløb over nogle timer.

Målet med UngiAarhus Toolbox er at skabe en overskuelig og let tilgængelig procesmodel, som kan bruges som redskab og til inspiration, når medarbejderne i UngiAarhus skal planlægge og facilitere ungeinddragelse.

Image
Image

Bag om samarbejdet med UngiAarhus


I UngiAarhus arbejdes der aktivt med ungeinddragelse. Ungeinddragelse er et vigtigt indsatsområde i forhold til at udvikle børnenes og de unges interesse for og evne til aktiv medvirken i udviklingen af samfundet og demokratiet.

I UngiAarhus lægges vægt på at understøtte børnenes og de unges deltagelse og engagement i forpligtende fællesskaber, fordi dette vil bidrage til, at de lærer at tage personligt og fælles ansvar og dermed udvikler sig til aktive medborgere.

En tæt og reel involvering af børnene og de unge er et grundlæggende element i det pædagogiske arbejde i UngiAarhus, der har medborgerskabstænkningen, inddragelse og tværgående samarbejde som vigtige pejlemærker.

Læs mere

Men det kan være en kompleks udfordring. Demokrati og aktiv deltagelse kommer ikke af sig selv for børn og unge. Det kan udvikles gennem indflydelse på eget liv og hverdag og gennem inddragelse i aktiviteter, der er en del af deres verden.

For at inspirere til at arbejde med ungeinddragelse, og for at give medarbejderne nogle konkrete værktøjer til at håndtere opgaven, har ideide i samarbejde med UngiAarhus udviklet en Toolbox til at kvalificere og styrke arbejdet med ungeinddragelse. Toolboxen er målrettet arbejdet med børnene/de unge fra 4. klasse til 18 år.

Formålet med UngiAarhus Toolboxen er at give medarbejdere mulighed for at tilrettelægge aktuelle ungeinddragende processer, der giver mening i forhold til den børne-/ungegruppe, som der arbejdes med og i forhold til aktuelle lokale udfordringer eller pædagogiske projekter i klubben, Ungdomsskolen eller på legepladsen.

Derudover sætter Toolboxen alle, der arbejder systematisk med den, i stand til at afvikle ungeinddragende forløb uanset tidligere erfaringer med dette arbejde. Øvelserne og modellen, der præsenteres, gør processerne overskuelige og nemme at gå til.

Image
Image
Derudover sætter Toolboxen alle, der arbejder systematisk med den, i stand til at afvikle ungeinddragende forløb uanset tidligere erfaringer med dette arbejde. Øvelserne og modellen, der præsenteres, gør processerne overskuelige og nemme at gå til.
Image


Formålet med UngiAarhus Toolboxen og ungeinddragelse:
Image
At styrke medarbejdernes kompetencer til at facilitere og rammesætte inddragende processer, der involverer og motiverer børnene/de unge og lader dem deltage i skabelsen af deres lokale ungemiljøer og aktiviteter.Image
At give medarbejderne i UngiAarhus redskaber, inspiration og kvalifikationer til at facilitere involverende processer i deres egen pædagogiske praksis og i deres egen fritids- og ungdomsklub.


Image
At give medarbejderne forståelse for rollen som facilitator, og indsigt i hvordan den adskiller sig fra den traditionelle pædagogiske rolle, men samtidig supplerer den.Image
At medarbejderne opnår konkret erfaring med forberedelse, planlægning og gennemførsel af inddragende processer og aktiviteter.


Image
At medarbejderne kan dele deres erfaringer i forhold til ungeinddragelsesprocesser med hinanden og lade sig inspirere af hinandens tilgangsmåder, erfaringer og projekter.


Image
At medarbejderne på sigt ser ungeinvolveringen som en fast del af deres daglige pædagogiske arbejde og opgave.


Formålet i forhold til børnene/de unge:
Image
At udvikle interesse for og evne til aktiv medvirken i udviklingen af samfundet og demokratietImage
At understøtte deltagelse og engagement i forpligtende fællesskaber, hvor de lærer at tage ansvar – både individuelt og i fællesskab med andre.


Image
At udvikle kompetencer til at kunne arbejde vedholdende, håndtere udfordringer samt overkomme usikkerhed og kompleksitet.Image
At styrke handlekompetence og medansvarlighed i forhold til at være aktive deltagere i demokratiske processer.


Image
At udvikle tidsvarende identiteter og kompetencer som kreativitet, fleksibilitet samt innovative evner og gode samarbejdskvalifikationer.


Image

Implementering af Vitaliserings-psykologiens teori


Pædagogisk bygger UngiAarhus Toolboxen på Vitaliseringspsykologiens teori om kvalificereret selvbestemmelse (KvaS), som er udviklet af professor Jan Tønnesvang ved Aarhus Universitet (Tønnesvang, 2018).

KvaS anvendes generelt i UngiAarhus som teoretisk fundament i det pædagogiske arbejde og er med til at understøtte udvikling af barnets/den unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Vi har derfor været i dialog med Tønnesvang og inddraget ham omkring implementeringen af Vitaliseringspsykologien i materialet.

Teorien om kvalificeret selvbestemmelse sætter rammen og er grundlaget for ungeinddragelsesprocesserne for at sikre de dannelsesmæssige dimensioner. Samtidig åbner den systematiske brug af Toolboxen muligheden for at arbejde med den anden dimension af teorien om kvalificeret selvbestemmelse, nemlig vitaliseringsmodellen. Den grundlæggende anerkendende og undersøgende tilgang, som Toolboxen arbejder ud fra, skaber i praksis et vitaliserende miljø, hvor de fire rettetheder i vitaliseringsmodellen stimuleres (Tønnesvang, 2019).

Hensigten med de forskellige øvelser i UngiAarhus Toolboxen er at forsøge at skabe nogle øvebaner, hvor børnene/de unge i praksis kan arbejde med at udvikle deres tekniske, sociale, sensitive og refleksive kompetencer i relation til ungeinddragelse.

Image


(Nyhed)

Kvas-indikator

En mulighed for at differentiere projekterne

På hvert øvelseskort i UngiAarhus Toolboxen fremgår en ”Kvas-indikator”. Kvas-indikatoren er inspireret af teorien om kvalificeret selvbestemmelse.Image
Kvas-indikatoren indikerer, hvor stærk øvelsen er i forhold til at arbejde med de fire tilværelseskompetencer: ”Teknikalitet”, ”socialitet”, ”sensitivitet” og ”refleksivitet”. På den måde giver det den enkelte medarbejder mulighed for at differentiere og særligt udvælge øvelser og tilrettelægge designprocessen efter:
· Alder
· Sværhedsgrad
· Niveau
· Målgruppe
· Kontekst
· Særlige udfordringer
· Opmærksomhedspunkter
· Indsatsområder

Det vil sige, at hvis en gruppe f.eks. er udfordret i forhold til gruppe- og samarbejde, så kan medarbejderen planlægge processen med opmærksomhed på udvikling af sociale kompetencer og udvælge øvelser, der lægger særligt vægt på dette aspekt.

Eller hvis en medarbejder står med en gruppe af børn/unge, der har svært ved at sætte ord på og formidle deres ideer og tanker, så kan man tilrettelægge designprocessen, så den tilgodeser arbejdet med det sensitive og refleksive aspekt. Det vil sige øvelser der ligger omkring 4 til 5 på Kvas-indikatoren i refleksivitet og sensitivitet.

Image

Implementering af UngiAarhus Toolbox

Image Image
I forbindelse med implementering af UngiAarhus Toolbox, har vi, sammen med UngiAarhus, valgt at indgå et samarbejde omkring den forstående 1-dags festival OMG! festival 2020.

Festivalrammen skaber nogle unikke muligheder for at arbejde med ungeinddragende processer og give medarbejderne muligheden for at afprøve UngiAarhus Toolboxen og ideide’s værktøjer i praksis.

Over 3 måneder klæder vi medarbejderne på ved at give dem et indgående kendskab til, ikke bare UngiAarhus Toolbox, men også det at stå for en proces fra start til slut.


Image

Bag om ideide


ideide er en virksomhed, der inddrager og uddanner børn, unge og voksne i design og innovation gennem strukturerede processer.

Det er væsentligt for os at vores værktøjer tilpasses præcis den sammenhæng, som den skal anvendes i. Det betyder nemlig, at de bliver brugt, og at organisationen tager værktøjerne til sig og bygger videre på dem.

Læs mere om ideide
Image
Image
Vil du vide mere om vores projekter, workshops eller hvordan vi sammen med organisationer rundt om i Danmark udvikler løsninger, der passer ind i organisationens kontekst og hverdag, så skriv eller ring til Christian.

email. info@ideide.dk
tlf. +45 30 24 30 60